Visie & doel

Wij streven naar tijdige onderkenning en interventie van logopedische problemen om de cliënt zo efficiënt en adequaat mogelijk te helpen. Daarbij is zowel oog voor de cliënt als voor zijn/haar omgeving.

Het doel van de praktijk is om hulpverlening te bieden aan mensen die klachten ervaren op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor of eten & drinken. De mogelijkheden en wensen van de cliënt zijn altijd het uitgangspunt van de behandeling. De hulpvraag kan van de cliënt zelf of van de ouder(s)/verzorgers/omgeving komen. De hulpverlening bestaat uit onderzoeken, diagnosticeren, voorlichten en behandelen. Hierbij wordt evidence based gewerkt, op basis van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Er is in de behandeling altijd oog voor de persoonlijke behoeften en mogelijkheden van de cliënt. De logopedisten in de logopediepraktijk trachten hier zo goed mogelijk op aan te sluiten middels het betrekken van de omgeving van de cliënt en nauwe samenwerking met collega’s van anderen disciplines (scholen, zorginstellingen, etc.)

Het team

Ellen Rollman

Sinds 1987 is Ellen Rollman vrijgevestigd logopedist in Doorn.
Ze behandelt zowel kinderen als volwassenen. Behandeling aan huis is mogelijk op medische indicatie.

Naast haar klinische ervaring betreffende onderzoek en behandeling van spraak-taalproblemen ten gevolge van neurologische stoornissen (o.a. CVA) heeft ze tevens ruime ervaring met het onderzoek en de behandeling van stemproblemen, bij kinderen en volwassenen en een dysfatische ontwikkeling bij kinderen. Ellen is tevens dyslexiespecialist en staat geregistreerd in het Dyslexieregister van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Als logopedist is ze gedurende ruim 10 jaar verbonden geweest aan de Commissie van Begeleiding van Auris Dienstverlening. Auris Dienstverlening is een onderdeel van de Koninklijke Auris Groep. Deze organisatie biedt onderwijs, begeleiding en zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met auditieve en/of communicatieve problemen. Het werkgebied omvat Midden-en Zuidwest Nederland. Auris Dienstverlening verzorgt ambulante dienstverlening,
gezinsbegeleiding, en preventieve begeleiding (consultaties). Ellen en haar collega Leontien werken nauw samen met ambulant begeleiders van Auris en Kentalis bij de behandeling van kinderen met een spraaktaalstoornis (TOS). 

Leontien van der Sandt

Leontien is een logopedist met ruime werkervaring in onderzoek en behandeling van spraak-taalstoornissen bij kinderen. Leontien werkte 7 jaar als logopedist in een medisch kinderdagverblijf (MKD)  met kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar met complexe problematieken (bv. autisme), waarvan de taal- en/of communicatiestoornis een onderdeel was en de logopedische behandeling deel uitmaakte van een multidisciplinaire begeleiding.

Leontien is eveneens werkzaam geweest in een praktijk van een vrijgevestigd logopedist en heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan in de behandeling van jonge kinderen met het Downsyndroom en kinderen met een dysfatische ontwikkeling.

Daarnaast is ze bekend met onderzoek en de behandeling van afwijkende mondgewoonten met behulp van oromyofunctionele therapie (OMFT). Ze werkt hierbij samen met tandartsen en orthodontisten.

Privacyregelement

Binnen de praktijk wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens nageleefd. Dit houdt in dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en de door uw gegeven vertrouwelijke informatie. U heeft altijd het recht deze in te zien.

Wij zullen zonder uw toestemming geen informatie verstrekken aan derden over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling. Enkel met uw toestemming zullen wij overleggen en/of informatie uitwisselen met de huisarts, leerkracht en/of andere betrokkenen.